VPLYV LATERALITY NA VZNIK FUNKČNÝCH PORÚCH POHYBOVÉHO SYSTÉMU U AKTÍVNYCH BOXEROV

12.06.2019

Abstrakt

Úvod: Stavba ľudského tela je po morfologickej stránke symetrická, ale v priebehu ontogenézy sa jedna z končatín formuje ako dominantná, označovaná aj ako lateralita. Pokiaľ sa funkčná lateralita nadmerne prejavuje, dochádza k preťaženiu príslušných telesných segmentov.

Cieľ: Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv laterality na vznik funkčných porúch pohybového aparátu u boxerov.

Metódy: Pre naplnenie cieľa výskumu sa použili testy podľa Jandu, posturálny test a vyšetrenie pohybových stereotypov (n= 30 mužov, 15 mužov ≤ 2roky trénujúci, 15 mužov ≥ 2 roky trénujúci).

Výsledky: Vyšetrením pohybových stereotypov boli zistené rozdiely medzi skupinami boxerov, ale neboli dostatočne signifikantné na to, aby sme ich mohli považovať za exaktný dôkaz toho, že skupina menej skúsených boxerov má horšie pohybové stereotypy ako skupina boxerov, ktorí sa tomuto športu venujú viac ako dva roky.

Záver: Dlhodobým preťažovaním svalových partii sa svaly dostávajú do dysbalancie a vytvárajú prostredie pre vznik porúch pohybového aparátu. Je dôležité, aby v každom športovom klube bola dostatočná spolupráca pri stavbe tréningových jednotiek medzi trénerom a fyzioterapeutom. Vhodnými metódami kompenzačných cvičení vieme u športovcov správne ovplyvňovať pohybové stereotypy a tým predchádzať vznikom funkčných porúch.

Kľúčové slová: Box. Lateralita. Dominantná strana. Preťaženie. Postura.