OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.dotsport.sk je sarkys s.r.o., K Surdoku 51, 080 01 Prešov, IČO 36758043, IČ DPH SK2022354290, zapísaná v OR Prešoc 27. marca 2007 odd. Sro, vl.č.18442/P.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovej stránke je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou produktov.


OBJEDNÁVKA TOVARU

3. Ako fyzická osoba prosím uveďte v objednávke vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky (t.j. k uzatvoreniu kúpnej zmluvy) dochádza na základe potvrdenia objednávky e-mailom zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si v ojedinelých prípadoch vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (a teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Ak by došlo k zmene ceny, prevádzkovateľ informuje objednávateľa o novej platnej cene, prípadne podmienkach zrealizovania obchodu. V prípade, že s upravenou cenou (či navrhnutými možnosťami obchodu) objednávateľ nesúhlasí, objednávka bude stornovaná.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5. Každú objednávku môže objednávateľ zrušiť bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

6. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode; vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.


DODANIE TOVARU

7. Tovar bude doručený s využitím služieb kuriérskych spoločností alebo Slovenskej pošty na základe žiadosti v objednávke, príp. si zákazník môže tovar prevziať osobne, ak sa tak vopred dohodol s predávajúcim. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón, e-mail). Doručenie tovaru sa uskutoční v čo najkratšom čase, podľa lehôt uvedených na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že uvedené dodacie lehoty sú orientačné a, ak si to okolnosti vyžadujú, môžu byť predĺžené. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar v stanovenej lehote, upovedomí o tom kupujúceho s navrhnutím predpokladaného termínu dodania

8. Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru a daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH. V prípade platby na dobierku sú zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

9. Tovar je majetkom predávajúceho až do okamihu zaplatenia uvedenej sumy v plnej výške.

10. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení) - zásielka sa vráti ako nedoručná, bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.). Objednávateľ, ktorý neprevzal objednávku, bude kontaktovaný e-mailom alebo sms-správou so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná. Prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

11. Ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ si s ním dohodne platobné a dodacie podmienky individuálne.


VRÁTENIE TOVARU

12. V súlade s § 7 odst 1 zákona č. 102/2014 Z. z. V znení neskorších predpisov má zákazník ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je v uvedenej lehote potrebné písomne alebo e-mailom kontaktovať prevádzkovateľa a dohodnúť vrátenie tovaru. Tovar nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe, pričom náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa.

Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s objednávkou a že je bez závad. V prípade rozporu s jeho objednávkou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

13. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy a kontaktov objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Teda výlučne na spracovanie a vybavenie objednávky a doručenie tovaru objednávateľovi. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, alebo poznámkou priamo v objednávke, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

16. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

17. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovaná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.


PLATNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

18. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

19. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou, s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.6.2018.


Osobné údaje

S odoslaním objednávky súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov na spracovanie v našom informačnom systéme a pre naše marketingové účely. Kvôli Vašej ochrane budeme vyžadovať iba nevyhnutne potrebné údaje k spracovaniu objednávky a bezpečnému doručeniu tovaru.

Údaje nebudú poskytované tretej osobe, s výnimkou, keď si vyberiete spôsob dopravy prepravnou službou. Externému prepravcovi sa poskytnú nevyhnutne potrebné údaje za účelom doručenia zásielky. 

Svoje osobné údaje poskytujete na neurčitú dobu a v súlade so zákonom môžete kedykoľvek zrušiť poskytnutie týchto údajov k spracovaniu. Na požiadanie preto vymažeme Vaše údaje z databázy.

Ako prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladáme v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zabezpečujeme ich maximálnu ochranu. Pevádzkovateľ internetovej stránky si vyhrazuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.