Vplyv vybraných druhov športu na výskyt posturálnych porúch u športovcov

12.06.2019

ABSTRAKT

Východisko: Súčastný dynamický vývoj športu zapričiňuje zvýšené nároky na pohybový systém športovca. Často sú výsledky a výkon dôležitejšie ako zdravotné hľadisko, regenerácia relax, čo má negatívny dopad na pohybový systém športujúceho. Cieľ: Cieľ našej štúdie bolo zistiť ako jednostranne zaťažujúce športy vplývajú na vznik postuturálnych odchýlok u aktívnych športovcov. Súbor: Do nášho výskumu bolo zaradených 40 športovcov (20 futbalistov a 20 hádzanárov), ktorí sa aktívne venujú vrcholovému športu minimálne 5 rokov. Priemerný vek respondentov bol 19,4 r. Metóda: Zisťovali sme vplyv jednostranne zaťažujúcich športov na vznik odchýlok od normy rozloženia tlakového zaťaženia nôh, CoP a vzájomne sme to porovnali u dvoch skupín športovcov. Ďalej sme zisťovali vplyv športu na zmenu postavenia antropometrických bodov a ako posledné sme vyšetrovali výšku klenby nohy a vznik odchýlok od normy vplyvom športu. Na diagnostiku posturalneho systému sme použli prístrojovú diagnostickú techniku 3D laser footscan, baropometrickú plošinu FreeStep a 2D Videografiu.Všetky výsledky boli štatisrticky spracované. Jednou z použitých metód bol t-test pre nezávislé výbery. Túto metódu sme použili pri záverečnom hodnotí výsledkov v závislosti na športe. Ďalšou metódou, ktorú sme použili na porovnávanie parametrov s dopredu danou hodnotou, t.j. normou, je jedno výberová analýza. Výsledky: Zistili sme, že u športovcom je nerovnaké zaťaženie dolných končatín v A/P aj L/L smere a taktiež ich CoP je decentralizované. Rovnako bol potvrdený signifikantný rozdiel medzi skupinami športovcov v meraní vzťahu maximálnych tlakových hodnôt a konkrétneho športu. Zistili sme horšie výsledky u skupiny hádzanárov v meraní uhlov kolenných a členkových kĺbov v porovnaní s normou. Ako posledné sme zistili, že výška klenby nohy resp. jej odchýlky nemajú priamu závyslosť na športe. Záver: Aj keď výsledky našej práce nepotvrdili signifikantné rozdiely medzi skupinami športovcov vo všetkých stanovených hypotézach, môžeme konštatovať, že športové jednostranné zaťaženie vplýva na posturu športovca a pri nedostatočnej kompenzácii tohto zaťaženia sa preťažuje jeho posturálny systém.

Kľúčové slová: Dominantná strana. FreeMed Posture. Lateralita. Postura. Preťaženie. Šport. 3D laser footscan.